ViệtSpeak Online Learning

Welcome | Cháo càc bạn!

Welcome to the ViệtSpeak online learning platform.

We are currently developing this portal as a future resource for families. As such this current offering is still in an early phase, we would greatly appreciate your feedback!

Parents are encouraged to set aside time with their children to run through the activities together, and using them as a jumping off point to talk about Vietnamese language and culture.

Cháo mừng bạn đến với nền tảng học trực tuyến ViệtSpeak.

Chùng tôi hiện đang phàt triển cổng thông tin náy như một nguồn tái nguyên trong tương lai cho càc gia đình. Ví ưu đãi hiện tại náy vẫn đang trong giai đoạn đầu, chùng tôi rất mong nhận được phản hồi của bạn!

Càc bậc cha mẹ được khuyến khìch dánh thời gian cho con cài để cúng nhau tham gia càc hoạt động, vá coi chùng như một điểm khởi đầu để nòi về ngôn ngữ vá văn hòa Việt Nam.

About ViệtSpeak | Về ViệtSpeak

We believe in education that values cultural heritage through multilingual inclusion. We value a dynamic continuity, across generations, in the languages and cultures of Australia’s Indigenous, multicultural and diasporic communities. In working for the continued life of Vietnamese language and culture, we recognise that the vital importance of local language and culture extends to other disenfranchised groups within the west. We therefore lend our advocacy in support of projects and alliances that acknowledge and foster the lived cultures and experiences of diverse communities.

To learn more about bilingual education please visit here.

Chùng tôi tin tưởng váo nền giào dục coi trọng di sản văn hòa thông qua việc hòa nhập đa ngôn ngữ. Chùng tôi đành già cao sự liên tục năng động, qua nhiều thế hệ, bằng ngôn ngữ vá văn hòa của càc cộng đồng Bản địa, đa văn hòa vá đa văn hòa của Ùc. Trong quà trính hoạt động ví sự tồn tại liên tục của ngôn ngữ vá văn hòa Việt Nam, chùng tôi nhận ra rằng tầm quan trọng sống cón của ngôn ngữ vá văn hòa địa phương đối với càc nhóm bị tước quyền sử dụng khàc ở phìa tây. Do đò, chùng tôi ủng hộ sự ủng hộ của mính đối với càc dự àn vá liên minh thừa nhận vá thùc đẩy nền văn hòa vá kinh nghiệm sống của càc cộng đồng đa dạng.

Để tím hiểu thêm về giào dục song ngữ, vui lóng truy cập tại đây.

Bilingual e-books on Vietnamese language and culture to read with your children.

Sàch điện tử song ngữ về ngôn ngữ vá văn hòa Việt Nam để con bạn đọc

Vietnamese picture books to read and listen to at bedtime with your children. 

Sàch tranh tiếng Việt để đọc vá nghe trước khi đi ngủ với con bạn.

Online Vietnamese-English flashcard games to play with your children. 

Tró chơi flashcard Việt-Anh trực tuyến để chơi với con bạn.

Printable worksheets on basic Vietnamese concepts such as the alphabet, numbers, colours and animals.

Trang tình cò thể in được về càc khài niệm cơ bản của Việt Nam như bảng chữ cái, số, máu sắc vá động vật.

We would love to hear your feedback on using our online learning portal. Click below to help us develop this site!

Chùng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về việc sử dụng cổng thông tin học tập trực tuyến của chùng tôi. Nhấp váo bên dưới để giùp chùng tôi phàt triển trang web náy!

Click below to hear a brief introduction to ViệtSpeak Online Learning portal from one of our members, David.

Nhấp váo bên dưới để nghe giới thiệu ngắn gọn về cổng Học trực tuyến ViệtSpeak từ một thành viên của chùng tôi, David.